Climbers

Plant Name
Vitis coignetiae
Wisteria brachybotrys Showa-beni
Wisteria floribunda Burford
Wisteria floribunda Hon-beni
Wisteria floribunda Shiro-nodo
Wisteria formosa Domino
Wisteria macrostachya Blue Moon
Wisteria sinensis
Wisteria sinensis Caroline
Wisteria sinensis Prolific